Show simple item record

dc.contributor.advisorBaydaş, Abdulvahapen_US
dc.contributor.authorShekhani, Ako Khalid Mohammed
dc.date.accessioned2021-08-26T10:29:14Z
dc.date.available2021-08-26T10:29:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/5251
dc.description.abstractTalent management is one of the developments of the contemporary thoughts in administration, this came to be the point of focus by some of the organizations, because of the challenges and competitions in front of the business organizations. Nowadays, talent management has become a necessary requirement to support the organizations‟ competition and has changed very quickly to correspond to the rapid changes in the business world. this notion became more crucial especially after they realized that to gain the interests of the competitions, one should depend on the talents and skills of the individuals, and eventually it can empowers innovations. The aim of this research is explaining the role of talent management as an independent variable with all dimensions in the process of achieving an organizational innovation as the reliable variable. The researcher chooses telecommunication organizations of (Asia Cell, Korek Telecom and Zain) in the north of Iraq as the research samples and knowing how to implement the talent management, and the research focuses on the role of this type of management in achieving organizational innovations, and depending on the point of views of general managers, managers, deputy managers and the employees. In the purpose of data collection, the researcher has designed a questionnaire form to collect the data and diagrams, which have been arbitrarily distributed among the participants, the total number of the three companies is (1922) employees, thus, the researcher distributed (470) forms and the number of the submitted forms after filling them is (394) forms. In this research different statistic methods have been used, such as: (factor analysis, correlation coefficient and regression) and in the end, the resulted analyzed and figured out according to the (SPSS, Version 24) program. The results showed the existence of a positive relationship between the variables and the effect of varying proportions. Based on the results ،a number of recommendations were presented which are related to the necessity of managers and leaders following the talent management dimensions in order to achieving organizational innovation by the teaching staffs. Many conclusions and recommendations were also offered to the other companies and suggestions for the future study also inserted in this field. Such as, the concept of talent management is seen the key to the success and progress of organizations in modern times and as a form of investment, individuals are seen as the main source of innovation, development and excellence, and the department of the companies should expand the communication and collaboration between the staff members in order to share their knowledge and exchanging their ideas, opinions and information inside and outside the company to develop their abilities and talents.en_US
dc.description.abstractYetenek yönetimi, çağdaş düşüncelerde idareyle ilgili gelişmelerden biridir; iş organizasyonlarında karşılaşılan zorluklar ve rekabetlerden dolayı bazı örgütlerin odak noktası olmaya başlamıştır. Yetenek yönetimi, günümüzde örgütlerin rekabetini desteklemek için gerekli bir zorunluluk haline gelmiştir ve iş dünyasındaki hızlı değişimlere cevap vermek için çok hızlı biçimde değişmektedir. Bu kavram, bilhassa şirketlerin çıkarlarını korumak için bireylerin yetenek ve kabiliyetlerine güvenilmesi gerektiği farkedildikten ve nihayetinde yenilikler şirketleri güçlendireceğinden dolayı daha önemli hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, bağımsız bir değişken olarak yetenek yönetiminin rolünü şu hususlarda görüldüğü gibi boyutlarıyla. Bu, örgütsel yenilikte, bağımsız değişkenleri güvenilir olan şu boyutları elde araştırma örneklemi olarak Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren (Asia Cell, Korek Telecom ve Zain) telekomünikasyon örgütlerini seçiyor ve yetenek yönetiminin nasıl uygulanacağını bilmektedir ve araştırma bu tür yönetimin örgütsel yeniliklere ulaşmada rolü üzerine yoğunlaşmakta ve genel müdürlerin, yöneticilerin, müdür yardımcılarının, ve çalışanların bakış açısına bağlı olarak bu tür yönetimim rolüne odaklanmaktadır. Araştırmacı, veri toplama amacıyla katılımcılar arasında rastgele dağıtılan verileri ve şemaları toplamak için bir anket formu hazırlamıştır; genel müdürler, yöneticiler, müdür yardımcısı ve çalışanlar olmak üzere üç şirketin toplam çalışan sayısı (1922) dir, araştırmacı toplamda (470) form dağıtmış ve doldurulduktan sonra gönderilen formların (394) ünü sunmuştur. Bu araştırmada, faktör çözümlemesi, korelasyon katsayısı ve gerileme gibi farklı istatistiksel yöntemler kullanılmış ve sonunda sonuçlar analiz edilerek ve (SPSS, Version 23) istatistik programına göre hesaplanmıştır. Sonuçlar, değişkenler ile değişken oranlar arasındaki ilişki arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlara dayanarak, öğretim elemanları tarafından örgütsel yenilik elde etmek için yetenek yönetimi boyutlarını takip eden yöneticilerin ve liderlerin gerekliliğine ilişkin bir takım öneriler sunulmuştur. Diğer şirketler için de birçok sonuç ve öneriye de yer verilmiş ve ileride yapılacak çalışmalara yönelik öneriler de yer almıştır. Örneğin, yetenek yönetimi kavramı modern zamanlarda örgütlerin başarı ve ilerlemesinin anahtarı ve yatırım biçimi olarak görülüyor; bireyler yenilik, gelişme ve mükemmellik için ana kaynak ve şirketlerin departmanı olarak görülüyor bilgi ve becerilerini geliştirmek için şirket içindeki ve dışındaki fikirlerini, görüşlerini ve bilgilerini paylaşmak için personel arasında iletişim ve işbirliğini genişletmelidirler.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBingol University, Institute of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTalent Managementen_US
dc.subjectTalent Management Processen_US
dc.subjectOrganizational Innovationen_US
dc.subjectYetenek Yönetimien_US
dc.subjectYetenek Yönetimi Sürecien_US
dc.subjectÖrgütsel Yeniliken_US
dc.titleThe role of talent management process in achieving organizational innovation of northiraq: an analytical study in the telecommunication companiesen_US
dc.title.alternativeKuzey ırak'ta örgütsel yenilikçiliğe ulaşmada yetenek yönetimi sürecinin rolü: iletişim şirketlerinde analitik bir çalışmaen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentBusiness Administrationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record