Recent Submissions

 • Bingöl Alevi toplumunda halk kültürü unsurları 

  Hamarat, Handan (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
  Alevilik; geçmişten günümüze bazı değişim ve dönüşümler geçirerek Anadolu'da varlığını sürdüren bir inanç yoludur. Bingöl'de yaşayan Aleviler yüzyıllardır bu geleneği sürdürerek genç kuşaklara aktarmaktadırlar. Bu çalışmada ...
 • Tuhfetü'l-Erbâb (Giriş-inceleme-metin-dizin) 

  Çetin, İdris (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
  Tuhfetü'l-Ebrâr, dinî-didaktik bir eserdir. Yazarı belli değildir. Eserin yazılış tarihi 1430'dan sonradır. Tuhfetü'l-Ebrâr üzerinde yapılan bu çalışma Giriş, İnceleme, Metin ve Dizin bölümlerinden oluşmuştur. Giriş'te ...
 • Klasik Türk şiirinde sürme 

  Tuzcu, Gözdenur (Bingöl Üniversitesi, 2015-09-01)
  Klasik Türk Edebiyatı, on birinci yüzyılda Karahanlıların İslâmiyeti kabûl etmesiyle birlikte Orta Asyadan başlayarak on üçüncü yüzyılda Türk-İslam Medeniyetinin etkisiyle ortaya konulmuş ve yaklaşık beş asır etkisini devam ...
 • Besnili Lüzumi divanı : Tahlil - transkripsiyonlu metin - dizin 

  Maşallah, Kızıltaş (Bingöl Üniversitesi, 2014-01-03)
  Bu çalışmada daha önce üzerine çalışma yapılmamış olan ve kaybolduğu sanılan Besnili Lüzûmî Divanı’nın transkripsiyonlu metnini oluşturup tahlilini yaptık. Tahlil bölümünü Din ve Tasavvuf, Cemiyet, İnsan ve Tabiat olmak ...