Now showing items 1-20 of 68

  • Abdulvehhab Eş-Şa'rani'nin Mizanu'l - Kubra adlı eserine göre teşdid ve tahfif 

   Caner, Abdurrahman (Bingöl Üniversitesi, 2014-07)
   Bu tez, 15. yüzyıl Fâkih ve Sûfilerinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdulvehhâb eş-Şa‘rânî’nin hayatını, eserlerini ve onun Fıkıh ve Fıkıh usûlüne katkılarını ele almaktadır. Yaşadığı dönemde Mısır’da Memlükler hüküm ...
  • Advâu'l-Beyân adlı tefsirde Müşkilü'l-Kur'ân 

   Efe, Ahmet (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   "Advâu'l-Beyân Adlı Tefsirde Müşkilü'l-Kur'ân" adlı bu tezde, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde, eserin yazarı Muhammed Emin eş-Şinkitî'nin hayatı, ilmi şahşiyeti, idari görevleri ve eserleri hakkında ...
  • Ahkamu'l-Muavvikin ve Rivayetuhum Fi'ş Şeriati'l-İslamiyye 

   Rasool, Wırya Nooruldeen (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2021)
   İslam Şerî'atında Engellilerin Hükümleri başlıklı bu çalışma özel bakıma ihtiyaç duyanlar ve onlar için şer'î hukuk bakımından onlarla ilgili problemleri ele alan fıkhî ilmî bir araştırmadan ibarettir. Bu bakımdan bu çalışma ...
  • ARAPÇA DİL BİLGİSİNİN YENİLENMESİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER 

   Amin, Mariwan Abdalla Mohammed (Bingöl Üniversitesi, 2018-01-01)
   "Arapça Dilbilgisinin Yenilenmesinde Çağdaş Yönelimler" başlıklı tezimizde on d XIX. ve XX. yüzyılda Arapça dilbilgisi yenileme çabalarının doğasını incelemeye çalışmaktayız. Bununla birlikte konu ile ilgili ana kavramlara ...
  • Çocuk Edebiyatı ve Irak Kürdistan' da Okul Programlarına Yansıması ( İlköğretim Dördüncü Dokuzuncu Sınıflar Örneği ) 

   Wsw, Mohammed Smail (Bingöl Üniversitesi, 2017-03-01)
   Bu çalışma bir grup teorik ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Teorik yanı tek başına çocuk edebiyatı hususunu ortaya çıkararak tarihsel ve uygulama açısından genel olarak çocuk edebiyatına modern asırda önem verilmiş ...
  • Da'vetu'l-enbiya fi'lKur'anu'l-Kerim Dirasetun Belağiyyetun 

   Ahmed, Moneeb Mohammed Ahmed (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2020)
   Peygamberleri ve peygamberleri müjdeleyip uyaran Allah'a hamd olsun, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) bereket ve barış olsun Yine de .. Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen ...
  • Dört mezhebe göre karşılaştırmalı fıkıh incelemesi bakımından abdestin mekrûhları 

   Hama, Dıyaree Abdulrazzaq Kaka (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   Hamd alemlerin rabbi olan allah'adır, ve Peygamberlerin Efendisine, ailesine ve yoldaşlarına, barış ve nimetler olsun . Bu mesaj (abdest mekruhatlari, dört mezheb arasındaki karşılaştırmalı bir içtihat çalışmasıdır), bir ...
  • Ebu Muhammed Tahir el-Kazvini‟nin "Kitâbu Nûri‟l-hakîka fî İsbâti‟l-marife" adlı eserinin tahkik ve değerlendirilmesi 

   Abdullah, Salar Ziro (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   "Nurü'l-hakika fi Isbâti al-Ma'rifa" is one of the most important works of our cultural heritage, which is one of the many proofs that reveal the scientific position and value of our scientific and cultural heritage. We ...
  • Ebû Kilâbe el-Cermî'nin hadis ilmindeki yeri 

   Çelik, Bircan (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   Hadis tarihinin şekillenmesinde en büyük paya sahip olanlar kuşkusuz ilk üç nesil olan sahabi, tabiin ve tebe-i tabiindir. Hz. Muhammed'in kavli, fiili ve takriri sünnetini öğrenme konusunda sahabenin gösterdiği istek, ...
  • El-ârâu'l-usûliyye li'l-Besîlî (v. 830) min hilâl-i tefsîrihi "et-Takyîdü'l-Kebîr (Min sureti'l-Fatiha ilâ Nihâyet-i Âl-İmrân) 

   Muhammed, Shula Jalal (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Basileh's interpretation is considered as the interpretations that concern the laws of Quran like other interpreters of the laws of Quran. But his work is different from others; he collected the differences of the principles ...
  • El-Cevâhirî'nin Övgü Şiir'lerinde Berâ'atü'l-İstihlal 

   Ahmed, Zuhdi Mohammed (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   This work is an effort to determine the position of the art of the rhetoric (Berâtü'l al-istihlâl) in the poems of the Iraqi poet Muhammad Mahdi alJawahiri (praise). In order to reach the desired result, besides the two ...
  • El-Hiyelu fi'l Fikhi'l-Islami ve eseruha fi Kitabi't-Talak 

   Omar, Mohammed Fouad (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   When I sought the issue of legitimate outlets which is one of the subjects and contemporary researches in Islamic legislation, I found a lot of research works and rich writings on this subject, and I also found several ...
  • El-İmam Abdullhayy el-Leknevi ve cuhuduhu fi'-sunneti'n nebeviyye 

   Dalati, Abdulkarim (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Imam Abdul Hayy Al-Laknawy was a religious scholar distinguished from other scholars due to his wide knowledge and profound understanding as well as his scrutinizing in the scientific cases ,and his pointing out the right. ...
  • EL-MÂHSÛL bağlamında Fahrettin ER-RÂZÎ’nin içtihad anlayışı 

   Bulut, Hasan (Bingöl Üniversitesi, 2014)
   ÇalıĢmamızda islam hukukunun dinamik yapısını oluĢturan ve güncelliğini hep koru-yan ictihad konusu, değiĢik yönleriyle ele alınmaktadır. Birinci bölümde Fahrettin er-Râzî‟nin hayatı, eserleri ve Ġslam düĢüncesindeki yeri ...
  • El-Muzariu'l-menfiyyu bi "la" fil- Kur' ânil Kerîm 

   Khaleel, Walat Salıh (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   This study is titled by (Negative Present Tense with general negation "La" (i.e. not) in the Holy Qur'an as a grammatical study).This research aims at shedding light on the (Negative Present Tense with general negation ...
  • Esirüddin El-Ebheri'nin kelâmi görüşleri 

   Atli, Sezen (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   With his works on many subjects, Esiruddin al-Ebheri made great scholarly contribution to the Islamic world, and to the the world of Islamic Theology, with his unique ideas about the common subjects of philosophy and ...
  • EYYÜP B. TEMÎME ES-SAHTİYÂNÎ ve hadis ilmindeki yeri 

   Yağmur, Osman (Bingöl Üniversitesi, 2015)
   İslamın ikinci temel kaynağı olan hadîs ilmi ve konusu Resülullah (s.a.v.)'ın sözleri, fiilleri, takrirleri, yaratılış ve ahlâki sıfatlarıyla alakalı olduğu için ilk asırdan beri üzerinde ciddi çalışmalar yapılmıştır. ...
  • Fatiha Suresinde itikadi konular 

   Mohammed, Yaseen Mirza (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2016)
   The reader of this paper will find the origins of the belief, monotheism and the most important creed issues and many of the otophone issues in accordance with the thoroughness of meanings of Sura Fatiha since it is mother ...
  • Fetḥu'l-Gaffâr bi-Şerḥi'l-Menâr adlı eseri çerçevesinde İbn Nüceym'in ictihad, kıyas ve istihsan konusundaki görüşleri 

   Orğun, Fırat (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada Ebu'l Berakât Nesefî'nin (710/1310) usûl-i fıkha dair Menâr adlı eseri üzerine yazdığı şerh olan Fethu'l-ġaffâr (Mişkâtu'l-envâr) kitabı esas alınarak İslam fıkhının gelişim sürecinde önemli şahsiyetlerden ...
  • Hadis ilim hizmetinde teknolojiden faydalanma 

   Al Tabbakh, Anas (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   The researches show the history documenting of sciences throughout eras and methods of authentication the hadiths since the beginning of Hadith authentication science arriving to the modern technology ages which we pass ...