Now showing items 1-20 of 68

  • EL-MÂHSÛL bağlamında Fahrettin ER-RÂZÎ’nin içtihad anlayışı 

   Bulut, Hasan (Bingöl Üniversitesi, 2014)
   ÇalıĢmamızda islam hukukunun dinamik yapısını oluĢturan ve güncelliğini hep koru-yan ictihad konusu, değiĢik yönleriyle ele alınmaktadır. Birinci bölümde Fahrettin er-Râzî‟nin hayatı, eserleri ve Ġslam düĢüncesindeki yeri ...
  • Abdulvehhab Eş-Şa'rani'nin Mizanu'l - Kubra adlı eserine göre teşdid ve tahfif 

   Caner, Abdurrahman (Bingöl Üniversitesi, 2014-07)
   Bu tez, 15. yüzyıl Fâkih ve Sûfilerinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdulvehhâb eş-Şa‘rânî’nin hayatını, eserlerini ve onun Fıkıh ve Fıkıh usûlüne katkılarını ele almaktadır. Yaşadığı dönemde Mısır’da Memlükler hüküm ...
  • Süyûtî’nin el-Mühezzeb eseri bağlamında Kur’ân-ı Kerîm’de MuʻArreb kelimeler 

   Arpa, Sadullah (Bingöl Üniversitesi, 2014-07-12)
   İslam âlimleri ilk dönemden başlayarak, Kur’ân-ı Kerîm’in daha iyi anlaşılması için ciddi gayretler göstermişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen sözcük ve deyimlerin anlamlarını tayin için büyük bir hassasiyetle konuları ele ...
  • Ka'b B. Zuheyr : Hayatı, divanı ve şiir konuları 

   Kızılarslan, Ömer (Bingöl Üniversitesi, 2014-09)
   Bu tezde cahiliye ve İslam döneminin büyük şairlerinden Zuheyr b. Ebi Sulma'nın oğlu sahabi ve muhadram şair Ka'b b. Zuheyr'in hayatı tafsilatlı bir şekilde ele alınmıştır.
  • İBN HİŞÂM’ın ŞERH-U KATRİ’N-NEDÂ ve BELLİ’S-SADÂ’DA İSTİŞHÂD ettiği ÂYETLER 

   Tutkal, Mehmet Hadin (Bingöl Üniversitesi, 2015)
   Dil her ümmetin aklî görüşüne delîl ve işâret olması hasebiyle akli hayata delâlet eden en önemli faktördür. Düşünce hareketinin ilk şartı, marifetin zarfı, his ve düşüncelerin tercümânı, anlatma ve anlaşılmanın vasıtası, ...
  • EYYÜP B. TEMÎME ES-SAHTİYÂNÎ ve hadis ilmindeki yeri 

   Yağmur, Osman (Bingöl Üniversitesi, 2015)
   İslamın ikinci temel kaynağı olan hadîs ilmi ve konusu Resülullah (s.a.v.)'ın sözleri, fiilleri, takrirleri, yaratılış ve ahlâki sıfatlarıyla alakalı olduğu için ilk asırdan beri üzerinde ciddi çalışmalar yapılmıştır. ...
  • İbnu's-Salâh'ın el-Fetâvâ adlı kitabı çerçevesinde fıkhî görüş ve tercihleri 

   Shareef, Abdullah Mohammed Salım (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2016)
   Abstract Ibn Salah was one of the most knowledgeable men of the nation in scientific of the Fiqh and religion. Because he was asked many questions in field of Fatwa, so he had to write a special book by the name (Alfatwa). ...
  • Fatiha Suresinde itikadi konular 

   Mohammed, Yaseen Mirza (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2016)
   The reader of this paper will find the origins of the belief, monotheism and the most important creed issues and many of the otophone issues in accordance with the thoroughness of meanings of Sura Fatiha since it is mother ...
  • Hadis ilim hizmetinde teknolojiden faydalanma 

   Al Tabbakh, Anas (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   The researches show the history documenting of sciences throughout eras and methods of authentication the hadiths since the beginning of Hadith authentication science arriving to the modern technology ages which we pass ...
  • Modernizmin öncülerinin şiirlerinde somut tasvir 

   Hasan, Botan Omar (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   This letter, entitled "The artistic picture in the poetry of pioneers of modernity" is an attempt to highlight the beauty of poetic images, In poets poetry pioneers of the modern era (Nazik Al-Malaik Badr Shaker Al-Sayab, ...
  • Kur’ân’da Müenneslik-müzekkerlik uyumu sorunu 

   Karim, Aram Abdalrahman (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   In this research mentioned define the masculine and feminine for both side language and terminology in detail, then divided both type of them to some kinds with define all kinds, as well as mentioned the formulas related ...
  • İslam Hukukunda esirin öldürülmesi (Karşılaştırmalı inceleme) 

   Shareef, Yousif Mohammed Saleem (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Islam has commanded us to cooperate with each other. God clarify to usthat he created us from different nationalities and forms and made us peoples, tribes and tribes. Accordingly, we should not be arrogant with each other ...
  • Nur suresinde eğitici amaçlar 

   Omar, Ali Hameed (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   The research contains the educational intentions that exist in (Sura Nur),It was useful for the research to begen with prelusive part, I mentioned the definition of the title expressions linguistically and termly, then in ...
  • Kur᾽ân᾽da tevâbiler 

   Salman, Sarab Tawfeeq (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Language is words that used by nations to express their purposes. Arabic language is words that Arabs through it express their purposes and intentions, and it has been delivered to us via transferring and the holy Quran ...
  • El-İmam Abdullhayy el-Leknevi ve cuhuduhu fi'-sunneti'n nebeviyye 

   Dalati, Abdulkarim (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Imam Abdul Hayy Al-Laknawy was a religious scholar distinguished from other scholars due to his wide knowledge and profound understanding as well as his scrutinizing in the scientific cases ,and his pointing out the right. ...
  • Yahudilik ile bazı şii fırkalar arasındaki inanç benzerlikleri 

   Haleem, Ahmed Hussain (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   The similarity between the Shiite and the Jewish faiths was scrutinized in the present study titled 'Similarity of Faith between Shiites and Jews'. For today, several individuals that criticize Islam in general, and ...
  • El-Hiyelu fi'l Fikhi'l-Islami ve eseruha fi Kitabi't-Talak 

   Omar, Mohammed Fouad (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   When I sought the issue of legitimate outlets which is one of the subjects and contemporary researches in Islamic legislation, I found a lot of research works and rich writings on this subject, and I also found several ...
  • Hâkim en-Nîsâbûrî'nin el-Müstedrek adlı eserindeki Ehl-i Beyt'in faziletine dair hadislerin değerlendirilmesi (Hz. Ali örneği) 

   Bapir, Dlshad Shamsalddin (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   This paper is a study about a number of speachs of propher Mohammad in the book AL-mustadrak Ala ALsahihayn by imam AL-hakim ALnneysabury the title is the superiority of prophets grand souns in AL-hakms mustadrak a critical ...
  • İbnu's-Salâh eş- Şehrezûri ve Eseruhu fi,l fıkhi,Ş-Şafi 

   Tamarkhan, Mohammed Shaikhan (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Imam Ibn Salah Shahrazwry and his role in the Fiqh Jurisprudence of Imam Al Shafihy. The thesis presents the biography and the character of Imam Ibn Salah Shahrazwry, it also deals with his scientific studies, social life, ...
  • Kadı Abdulcebbâr'ın nübüvvet hakkındaki görüşleri ve Hristiyanlara reddiyesi 

   Hamad, Kakarash Khedr (Bingol University, Institute of Social Sciences, 2017)
   Abstract it is obvious that the heavenly religions recognized the necessity of the presence of messengers, because God sent them to take people out of darkness to light and they are the best example of humanity. This message ...