Collections in this community

Recent Submissions

 • GAZZÂLÎ VE İSMÂİLİYYE 

  DÖNER, Naim (e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2016-04)
  Şia’nın en önemli kolu sayılan İsmâiliyye, on iki asır boyunca azınlık bir mezhep olarak varlığını sürdürmüştür. Bu mezhep müntesipleri, özellikle Abbasî halifeleri ve Selçuklu sultanlarının eziyetlerine eziyetlerine ...
 • Mu‘tereku’l-Akrân” Adlı Eseri Bağlamında es-Suyûtî’nin Kur’ân’ın İ‘câz Anlayışı 

  Döner, Naim (Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015)
  Celâleddîn Suyûtî, Kur’an i‘câzı ile ilgili Mu‘tereku’l-akrân fî i‘câzil-Kur’an adında bir eser telif etmiştir. Üç ciltten oluşan ve oldukça hacimli olan bu eser, ansiklopedik mahiyettedir. Eser Kur’an ilimleri, i´câz, ...
 • KUR’AN TEFSİRİNDE MU’TEZİLE RASYONALİZMİ 

  Döner, Naim (Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015)
 • Nasîruddîn et-Tûsî’den Molla Sadrâ’nın Hikmet-i Mütealiyesi’ne (Aşkın Hikmet) İmâmiyye Kelâmının Değişim Süreci 

  Döner, Naim (2015)
  İmamiyye kelamını araştıran pek çok araştırmacı, şu görüş hususunda hemfikirdir: “İmamiyye kelamı hatta İslam kelamı, Nasîruddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) eliyle değişmiş ve kendi felsefî rengini almıştır.” Gerçi bu görüş, ...
 • Nahivcilerle Belagatçıların Me‘ânî Konularına Yaklaşımları ve Bunların Mukayesesi 

  Ülgen, Emrullah (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014)
  Nahivcilerin ve belagatçıların dilsel konularda kendilerine ve yetiştikleri ekole özgü yaklaşım biçimleri, bu alanda farklı yorum ve değerlendirmelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Her iki gruba göre dilbilimin ...
 • İR'ABÜL-KUR'ÂN'IN TEFSİRDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

  Ülgen, Emrullah (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-01)
  Kur’ân merkezli anlama ve yorumlama gayretleri, onun nüzûlünden kısa bir süre sonra ğarîbü’l-Kur’ân, me’âni’l-Kur’ân, mecâzü’l-Kur’ân gibi filolojik nitelikli Kur’ân ilimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayetlerdeki ...
 • Kur’ân’da İ‘râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri 

  Ülgen, Emrullah (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015)
  Ayetlerin i‘râb analizlerine ilişkin yazılmış eserler incelendiğinde aynı lafız ya da terkiple ilgili birden fazla i‘râb vechinin belirlendiği görülecektir. Ancak bu eserlerde i‘râb vecihlerinin sebeplerinin neler olduğuyla ...
 • ARAP BELAĞATININ ÖZGÜNLÜĞÜ İLE İLGİLİ İDDİALAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Ülgen, Emrullah (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015-12)
  Müsteşrikler ve Tâhâ Hüseyin’in başını çektiği bazı dilbilimciler, Arap belâğatının Yunan menşeî ilimlerden esinlenerek oluşturulduğu iddiasını gündeme getirmişlerdir. Özellikle ilk nüvelerinin ortaya çıkmaya başladığı ...
 • Suyûtî’nin Nahivdeki Yöntemi 

  Çetkin, Muhammed (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016-06)
  Bu makalede Suyûtî’nin nahiv ilmindeki yöntemi ele alınmıştır. Burada, Nahvin tespit edilmesinde kullanılan metotlar incelenecektir. Yine bu çalışmada Nahiv usulünün kural ve kaideleri tespit edilirken kullanılan yöntemler ...
 • “KAVVÂMÛN” İFADESİ ÇERÇEVESİNDE KOCANIN KARISINI TE’DÎBİ 

  Polat, Emannullah (EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014), 2014)
  Ailede eşler arasındaki münasebeti düzenleyen dinî, ahlâkî örfî ve hukukî kurallar vardır. Kur’ân-ı Kerim bu kuralları açıklamış ve geçimsizliğe sebep olanlara karşı çeşitli tedbirler ve müeyyideler ortaya koymuştur. Bu ...
 • TOSYEVÎ'NİN “EL-HAVF VE'L-HÜZÜN” ADLI RİSÂLESİ'NİN TAHKÎK VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Polat, Emannullah (Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2014), 2014)
  Hicrî X. asırda Anadolu’da yaşamış olan Abdülmecîd b. Nasûh et-Tosyevî, değişik ilim dallarında birçok eseri bulunan çok yönlü bir ilim adamıdır. Bu çalışmamızda onun, korku ve ümitsizliği yaşamayacak olan kulların vasıflarını ...
 • KUTSALIN PSİKOLOJİK BOYUTU 

  Polat, Emannullah (Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2014), 2014)
  Türkçede kullandığımız “kutsal” kelimesinin Arapçadaki karşılığı kudsiyyettir. Arapçada ise dilin terâdüf hususiyetine binâen “kudsiyet” i ifade eden; “el-Hurme”, “el-Bereke”, “et-Tesbîh”, “et-Ta’zîm”, “el-Kuds” ve “el-Hayr” ...
 • TİN SÛRESİ’NİN İŞARETİYLE HZ. ZÜLKİFL (A.S.) 

  Polat, Emannullah (Ergani KAYMAKAMLIĞI, 2014)
 • KUR'ÂN-I KERĐM'E GÖRE RÛHÎ HASTALIKLAR 

  Polat, Emannullah (2010)
  Đnsan ne bilgisayar gibi bir makine ne de, yeme içme, cinsellik ve korunma dürtüleri ile hayatını devam ettiren bir varlıktır. O ruh, nefis, akıl, kalb ve vicdan sahibi olarak insandır. Amacımız, insanın manevî yönünü ...
 • TÎN SÛRESİ’NİN TEFSİRİ VE SÛRE IŞIĞINDA KUTSAL ZAMAN VE MEKÂN MEFHÛMU 

  Polat, Emannullah (2001)
  Tezimiz “Tîn Sûresinin Tefsîri ve Sûre Işığında Kutsal Zaman ve Mekân Mefhûmu” ismini taşımakta olup Giriş, III Bölüm ve Sonuç olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümünde, sûre tefsîrine duyulan ihtiyacın ...
 • Kadı Abdulcebbar ve Alvin Plantinga'nın Kötülük Yaklasımlarına Dair Bazı Mülahazalar 

  Süt, Abdulnasir (Tarih Okulu Dergisi, 9(25), 45-78.,, 2016-03)
  Evrende var olan kötülüğün, iyilik ve adalet sahibi bir varlıkla bağdaştırmak düşünce tarihinde büyük bir sorun olmuştur. Mu’tezile’nin son dönem temsilcilerinden olan Kadı Abdulcebbar, ilahi fiillerin hakikatte kötü ...
 • KUR'ÂN-I KERİM'E GÖRE RÛHÎ HASTALIKLA 

  Polat, Emannullah (2016-06)
  Đnsan ne bilgisayar gibi bir makine ne de, yeme içme, cinsellik ve korunma dürtüleri ile hayatını devam ettiren bir varlıktır. O ruh, nefis, akıl, kalb ve vicdan sahibi olarak insandır. Amacımız, insanın manevî yönünü ...
 • KUR’ÂN DİLİ ARAPÇA’NIN YAPISI VE BAZI ÖZELLİKLERİ 

  Polat, Emannullah (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, 2014)
  Arapça Kur’ân’ın dilidir. Bu sebeple ilgilenilmeye ve özellikleri araştırılmaya değer bir dildir. Zira sarf ve nahvin yapıları, kelimelerindeki çok anlamlılık, sahip olduğu geniş müfredatı ve Arap kabilelerinin farklı ...
 • KUR’ÂN’DA “VESVESE” KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ 

  Polat, Emannullah (EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 60 (Yaz 2014), 2014)
  Kur’ân-ı Kerim; insanların maddî yönlerinin yanında manevî yönleriyle de ilgilenmiş ve her alanda karşılaşılan problemlerin çözümünde doğru olanı ortaya koymuştur. Her insanın muhatap olduğu ve birçoğunun da karşısında ...

View more